Perspektiver på ny klimalov

Avaaz-klimaliv

Concerned Students Jus Oslo kom med innspill til Regjeringens høring om muligheten for en ny klimalov:

Concerned Students Jus Oslo har i denne høringsuttalelesen valgt å fokusere på regjeringens første spørsmål i høringsbrevet: «Vil en klimarammelov gi merverdi i norsk sammenheng?» Vi har tre generelle punkter til dette:

Grunnloven § 112

Ordlyden i Grunnloven § 112 ble i våres endret til at «statens myndigheter skal iverksette tiltak» for å gjennomføre bestemmelsens grunnsetninger. Dette er en bevisst tydeliggjøring fra lovgiver om at bestemmelsen ikke bare er en faneparagraf, men en juridisk forpliktelse for staten til å sikre miljøet.

I dag har ikke Norge et tilstrekkelig lovverk som sikrer miljøet. Det er derfor på høy tid at forpliktelsene i Grunnloven § 112 konkretiseres i en klimalov.

Concerned Students mener det er viktig at man utformer mer konkrete tiltak til hvordan klima og miljøspørsmål skal håndteres i Norge, slik at man ikke bare faller tilbake på overordnede vurderinger som ofte faller ugunstig ut for miljøet. En debatt om en ny klimalov vil tvinge politikerne til å konkretisere hva de mener staten skal forplikte seg til, og ikke bare skjule seg bak overordnede honørord.

Demokratihensyn

Dagens klimapolitikk baseres på klimaforliket, som en politisk avtale mellom partiene på Stortinget. Dette er utilfredsstillende, fordi det ikke utleder noen rettslige forpliktelser for staten overfor borgerne. Politikeren blir hverken ansvarliggjort, eller forpliktet til å iverksette konkrete tiltak for å ivareta klima- og miljøhensyn. En klimalov vil bøte på dette, og skape et demokratisk engasjement for klima- og miljøspørsmål.

Ressurshensyn

Concerned students er positive til et forslag om klimalov. Det er likevel viktig at arbeidet med denne ikke blir en sovepute. Vi trenger handling fremfor bedøvelsesmiddel for samvittigheten.

Vi er bekymret for at arbeidet med en klimalov vil stjele ressurser fra andre konkrete tiltak. Dersom prosessen strekker ut, vil det kunne gå på bekostning av tiltak som det haster å iverksette. Erfaring tilsier at prosessen rundt kontroversiell lovgivning strekker seg over mange år, og Concerned Students frykter det vil kunne få fatale følger dersom man f.eks. tillater prosjekter tilsvarende 23. konsesjonsrunde og ikke tilstrekkelig vurdere klimaaspektene fordi man venter på en kommende lov.