Juss-Buss taler miljøets sak

Juss-Buss taler miljøets sak

11989336_10153097960695737_185254672_o
Kenneth Solberg, miljørettsgruppa på Juss-Buss.

 

Juss-Buss er et studentdrevet rettshjelptiltak som siden 1971 har gitt rettshjelp til utsatte grupper i samfunnet. Formålet har vært å sikre og forbedre den rettslige situasjonen til sosialt og/eller økonomisk vanskeligstilte grupper. Utgangspunktet for vårt arbeid er at individer som er gitt rettigheter skal ha muligheten til å hevde disse rettighetene uavhengig av økonomiske og sosiale ressurser.

Vi mener at det som utgangspunkt er det offentliges oppgave å sørge for at individer får den juridiske bistanden de har behov for. I mellomtiden arbeider vi med å dekke det udekte rettshjelpsbehovet. Dette medfører at vi fra tid til annen må ta en vurdering på hvilket rettshjelpsbehov som finnes og hvor det er størst. Våren 2015 gjorde vi nettopp dette.

Da vi tok kontakt med ulike miljøorganisasjoner, forskere, andre studentdrevne rettshjelptiltak og praktiserende advokater fant vi at det var svært få som arbeidet rent juridisk for å ivareta miljøet. Fra ulike klima- og miljøorganisasjoner fikk vi også bekreftet at det er et stort behov for rettslig bistand i saker knyttet til nettopp klima og miljø. Resultatet av våre funn er at vi nå har valgt å opprette en egen klima- og miljørettsgruppe, som skal yte bistand i miljørettslige spørsmål.

11995629_10153097960680737_209916714_n

Begrensede ressurser medfører at ikke alle saker som omhandler klima og miljø kan gis den juridiske behandlingen som er nødvendig. Organisasjoner har sett seg nødt til å prioritere å kjøpe juridiske tjenester i noen få saker de anser som svært viktige og prinsipielle, men dette skjer sjeldent. Det blir da opp til det offentlige alene å sørge for å håndheve de verneregler miljøet er gitt. Imidlertid har vi også fått tilbakemeldinger på at disse reglene tidvis behandles rent formelt, uten noen realitetsbehandling, og at det kan forekomme dårlig juridisk arbeid.

I vårt øvrige arbeid ser vi ofte at mange av våre klienter ikke vet at det finnes rettslige virkemidler for å løse problemer de måtte ha. Et av målene for den nyoppstartede miljørettsgruppa er derfor å opplyse organisasjoner/aksjoner om hvilke virkemidler som finnes og veilede i hvordan man best mulig kan benytte disse. De kan da henvende seg til oss for en rettslig konsultasjon. Foreløpig, i en oppstartsfase, er tanken at vi skal gi juridisk bistand i konkrete klima- og miljøsaker. Det kan for eksempel være søknader, klagesaker eller høringsuttalelser. Dette innebærer at vi ikke vil representere organisasjoner/aksjoner i saker, men i stedet gi den rettslige veiledningen som trengs for at de kan kjøre sakene selv.

Etter lov om fri rettshjelp kan man få rettshjelp betalt av det offentlige i enkelte sakstyper. Men denne ordningen retter seg mot enkeltindivider og deres rettigheter. Det finnes ikke noe tilsvarende for vern av miljøet. Man har derfor belaget seg på at det eksisterer ideelle/frivillige initiativer som arbeider for å i vareta miljøets interesser på en god måte. Vi mener at det offentlige bør dekke rettshjelpsbehovet i samfunnet, og derfor vil også miljørettsgruppa arbeide rettspolitisk for å skape et bedre vern av miljøet.

Vi har mottatt gode signaler fra andre aktører som arbeider med klima- og miljøspørsmål, og ser frem til å ta fatt på oppgavene som ligger foran oss. Dersom du er med i en miljøorganisasjon eller -aksjon som trenger juridisk bistand i en konkret sak kan du ta kontakt med oss på miljo@jussbuss.no for videre informasjon.

Dette innlegget har 2 kommenta

  1. Da tyder grundlovens 112 på at bruken av de miljøgiftige og kræftfremkaldende kraftstolpene impregnerat med kjemikalieblandingen kreost
    er i strid med denne. .kresot forandrer mikroorganismers DNA og er ikke reversibel. .kreosot ødelægger organer.forårsager kreft i hjernen .kreosotstolper er ikke lov å brenne da gassen er kræftfremkaldende. Kreosotstolper er I strid med forurensingsloven og naturmangfoldloven? ? Det viser seg nå at melkekyr døde ettet å ha gesset ved nymonterte stolper. Og dette miljøsvineri utplaseres i stor stil i Norge i dag etter en forskrift som heter Reach. En EU forskrift Miljødirektoratet tolker forskriften ensidig for å tekkes kraftselskapene .Selv om en anden saksbehandler sier at tre lover må oppfylles samtidig. De tre er Forurensingsloven ,Naturmangfoldloven, og Reach. Hun sier at Reach alene ikke kan bruges til å bryte de andre lovene. Miljødirektoratet er såledesnistrid med seg selv.

Legg igjen en kommentar

Lukk meny