Concerned Students Oppgaveserie nr. 1: Retten til et miljø som sikrer helsen

Vi synes det er fantastisk når masterstudenter vier masteroppgaven sin til å ta opp et miljø- eller klimatema. Henrik Svartås har gjort nettopp dette med sin masteroppgave i Rettsvitenskap, og vi har fått lov til å promotere masteroppgaven hans som den første i en rekke masteroppgaver vi promoterer.

Henrik har skrevet om luftforurensning og miljøparagraf 112 i Grunnloven. Men hvorfor akkurat dette temaet? Dette er oppgaveskrivers begrunnelse for valg av oppgave:

I 2011 klagde Astma- og allergiforbundet Norge inn til ESA for ikke å ha oppfylt EØS-direktivet om lokal luftforurensning. Luftforurensning blir av Verdens helseorganisasjon (WHO) sett på som den fremste årsaken til uønskede helseeffekter i verden. Jeg ønsket derfor å skrive om også borgeren kan gå til søksmål, der luftkvaliteten medfører helseskader. Da Grunnloven § 110 b hadde nettopp blitt endret til § 112, ønsket jeg å ta utgangspunkt i den.

Dermed endte jeg opp med følgende problemstilling: I hvilken utstrekning vil helseskader som følge av lokal luftforurensning kunne gi grunnlag for søksmål etter Grunnloven § 112. Oppgaven ser konkret på luftforurensningen i Oslo kommune, i tidsrommet 2010-2014.

Masteroppgaven ser først på hvilken luftkvalitetsstandard enhver faktisk har rett på etter Grunnloven § 112. Deretter spør den om grunnlovsparagrafen er en subjektiv rettighetsbestemmelse, som domstolen kan håndheve. Oppgaven viser at dette, først og fremst, beror på om statens myndigheter har innarbeidet borgerens miljørettigheter etter Grunnloven § 112 i lovverket.

Masteroppgaven analyserer dermed dagens lovverk og konkluderer med at borgerens rettighet etter Grunnloven § 112 ikke er tilstrekkelig operasjonalisert. Dette viser at helseskader på grunn av lokal luftforurensning er gjenstand for søksmål etter Grunnloven § 112.

Du kan lese oppgaven i det fulle og hele her: Oppgaveserienr. 1- Retten til et miljø som sikrer helsen

Legg igjen en kommentar

Lukk meny