concerned students

Om oss

Concerned Students er per definisjon et nettverk for studenter fra alle fagområder som har en faglig interesse for klima og miljø, med ekstra fokus på utfordringene knyttet til klimaendringene.  Medlemmer av Concerned Students er nysgjerrige på hvordan deres fagfelt er relevant for klima- og miljøspørsmål, og ønsker å utforske muligheter for hvordan en selv kan bidra med sitt fag. Fellesnevneren for oss alle er en faglig interesse og nysgjerrighet rettet mot klima og miljø, og en søken etter et nettverk hvor vi kan møte andre personer med samme interesser og ambisjoner.  

VÅRE KJERNEVERDIER

Organisasjonen bygger på følgende kjerneverdier: tverrfaglighet, fagkunnskap, engasjement og arbeidsliv. Det betyr at  vi innehar og fremmer det synspunkt at fagkunnskap, tverrfaglig kunnskapsutveksling og samarbeid er nødvendig for å få til en bærekraftig omstilling av samfunnet. I tillegg mener vi at vi alle individer har noe å bidra med i denne prosessen.  Som studentorganisasjon er vårt fokus rettet mot den enkelte student. Vi arbeider derfor mot å tilrettelegge for at studenter skal få bidra med sin kunnskap og engasjement i klima- og miljøspørsmål gjennom ulike ordninger. Til grunn for disse  ordningene, har ideen om å verdsette hver enkelt students fagkunnskap og engasjement vært bærende. For å få til en videre utvikling og økning av kunnskapsutveksling, samt samarbeid mot en bærekraftig omstilling, er det essensielt å inkludere ulike aktører fra arbeidslivet. Gjennom en slik bred inkludering, satser Concerned Students på å ikke bare fungere som en arena for faglig utvikling, men også mot å være en organisasjon som bidrar til en bærekraftig omstilling av samfunnet. 

HISTORIE

Organisasjonen startet opp i 2013 og drev primært med å arrangere ulike offentlige arrangementer, og da særlig klimakonferansen vår, Concerned Studetns Day. Målet med konferansen var å bidra med ny innsikt og kunnskapsheving i det offentlige ordskiftet. Dette driver vi fremdeles med, og samarbeider med lokallagene våre for å få frem ny faglig innsikt fra flere ulike fagdisipliner. I 2017 startet vi også arbeidet  med en ny organisasjonstruktur hvor målet er å i større grad kunne bety noe for den enkelte student og samfunnet. Dette arbeidet har blant annet ledet frem til en rekke spennende ordninger som vi kan tilby våre medlemmer.

VÅRE ORDNINGER

For det første, har vi opprettet faggrupper slik at den enkelte student kan møte likesinnede innenfor samme fagfelt og som deler de samme faglige interessene. Vi tror at slike faggrupper både vil kunne fremme kunnskapsdeling og refleksjon mellom medlemmene, men også gi nye vennskap og et faglig nettverk. Faggruppene er dessuten også tenkt til å gi en pekepinn på hva som er mulig å studere og forske på innenfor ulike fagområder. Vi besluttet derfor at faggruppene skulle ledes av en fagsjef som har et særlig ansvar for å følge med på den siste utviklingen innenfor det aktuelle fagfeltet og som gjennom videreformidling, tilfører gruppen nye perspektiver.  

For å i større grad kunne få til kunnskapsutveksling og samarbeid mot en bærekraftig omstilling av samfunnet, har vi også opprettet en mentorordning, samt startet arbeidet med traineeavtaler og tverrfalige prosjektarbeid. Mentorene er personer i arbeidslivet med spesialkunnskap innenfor ulike områder knyttet til klima og miljø. Mentorene fungerer som en faglig støtte og hjelp for den enkelte student. Mentorordningen bunnet i en tanke om at det finnes mange kunnskapsrike personer som kan gi verdifull innsikt til klimautfordringene, og som kan finne det meningsfylt å bidra med sin kunnskap utover eget arbeid. Traineeordningen og de tverrfalige prosjektene er våre nyeste satsinger, og har som formål å gi studentene muligheter til å tilføye arbeidslivet nye perspektiver på klima og miljø. I tillegg håper vi at studentene kan få relevant CV-fyll og oppnå læring gjennom å dele faglig innsikt med hverandre. Vi tror at nøkkelen til dette er samarbeid på tvers av ulike fagfelt. Vi håper at disse ordningene, som retter seg mot både studenter og arbeidslivet, vil være attraktive og fungere etter intensjonen. Nye ideer utvikles stadig og ordningene våre forbedres forløpende. Vi håper dermed at vi blir en interessant organisasjon å være med i og samarbeide med i tiden fremover.