lysforurensning

Navn: Erling Fjeldaas

Studieretning og studiested: Master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Tittel: Regulering av lysforurensning i norsk rett

Type oppgave: Masteroppgave (60 stp.)

Problemstilling: Hvordan lysforurensning er regulert i Norge og om denne reguleringen er tilstrekkelig.

Problemstillingens forskningsmessige relevans: Oppgaven har lagt grunnlaget for videre forskning på regulering av lysforurensning i norsk rett. Et videre viktig arbeid er å få oversikt over reguleringene i utlandet, særlig i Europa der både Slovenia, Italia, Frankrike, Spania og Kroatia har regulert lysforurensning i vesentlig større grad enn Norge. Den viser også til forskning innenfor en rekke fagfelt og peker blant annet på kunnskapshull innen naturvern og folkehelse.

Fremgangsmåte/metode: Redegjøre for gjeldende rett med fokus på grannelova, naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven og folkehelseloven. Henvendelse til over 100 forvaltningsmyndigheter er med forespørsel om å tilsende praksis på saker om lysforurensning. Ga fortløpende eksempler på hvordan lysforurensning forholdes til av forvaltningen.
I lys av dette, drøfting av hvordan lysforurensning er regulert om dette er tilstrekkelig sammenlignet med samfunnsproblemet lysforurensning utgjør og sammenlignet med hvordan visse andre land regulerer lysforurensning.

Hovedfunn/konklusjoner: Lysforurensning er i liten grad regulert i Norge. Det burde etableres en overordnet nasjonal lov om lysforurensning, alternativt med hjemmel i forurensningsloven eller plan- og bygningsloven.

Hvordan ble du interessert i temaet avhandlingen omhandler? 

LED lysene som installeres i disse dager over hele landet, er både kraftigere og hvitere enn tradisjonelt utelys. Jeg la stadig mer merke til hvordan kunstig belysning preger uteområdene både i byer, men også i bygder, naturområder og strandlinjer.

Hvorfor valgte du å skrive om akkurat dette?

 Jeg er opptatt av naturvern, nattemørke, himmel, folkehelse, energieffektivitet og estetikk. Den fullstendige mangelen på fokus på lysforurensning i Norge, gjorde at temaet åpenbart var noe jeg måtte skrive om.

Hvordan har det vært å skrive denne avhandlingen? 

Det var spennende å skrive om noe ingen tidligere hadde skrevet om før. Med de tusenvis av masteroppgavene som skrives landet over hvert år, utgjør dette en stor samfunnsressurs. Jeg har vært heldig å kunne arbeide videre med tematikken i min nye jobb i Statens vegvesen.

Hva opplever du å sitte igjen med av kunnskap, innsikt og refleksjoner etter å ha skrevet denne avhandlingen? 

Jeg lærte mye forskjellig, og ikke bare om jus. Jeg hadde stort fokus på å sette meg inn i andre fagområder som helse, estetikk, biologi og naturvern. Jeg brukte mye google scholar og lærte at det er mye forskning tilgjengelig som enda ikke har blitt formidlet godt nok.

Hele oppgaven kan du lese her: https://www.duo.uio.no/handle/10852/61565