Fagavdelingene er en nyopprettet ordning i Concerned Students Norway. Selv om tanken har vært sirkulert innad i organisasjonen en tid, har vi imidlertid ikke formelt og reelt realisert de før nå (mars, 2018). De er likevel nå lansert på nettsiden, noe vi er veldig stolte over.

Fagsjefavdelingene ble opprettet fordi vi ønsket at medlemmene våre skulle få egne nettverk innenfor deres respektive fagretning, samt det skulle være mulig å være med uansett bosted. Her er det videre tenkt at medlemmene våre skal kunne få utveksle ideer, kunnskap og erfaringer. I forlengelsen håper vi det vil kunne stimulere til samarbeid og kunnskapsheving.

Hver fagavdeling administreres og ledes av en fagsjef. Fagsjefen har det overordnede ansvaret for den faglige gruppen, og alle fagsjefene utgjør til sammen sentralstyrets faglige ledelse. Pr. i dag har vi fagsjefer innenfor fagretningene; juss, psykologi, samfunnsvitenskapene, realfagene, samt arkitektur og design. Mer informasjon om fagavdelingene vil fremgå etter hvert på våre nettsider.

Overfor sentralstyret har fagsjefene et spesielt ansvar for å inneha en oversikt over klima og miljø utviklingen innenfor det/de fagområde(ne) de er ansvarlge for, samt arbeide med hvordan vi kan kommunisere og bidra til å øke fokuset på klima og miljøproblematikk i akademia/de ulike utdanningsinstitusjonene.

Overfor medlemmene vil fagsjefene arbeide med å publisere relevant informasjon vedrørende dette til medlemmene i gruppen. Samtidig har de for det første påtatt seg et særlig ansvar for å informere om yrkesmuligheter og retninger, noe som omfatter bl. a relevante fag man kan ta ved de ulike studiestedene, jobber, trainee-opphold, skriveplasser, kurs, gode artikler og arrangementer. I tillegg har de påtatt seg ansvar for å oppmuntre medlemmene til å sette i gang yrkesrelevante prosjektarbeid. Samtidig vil det være mulig å henvende seg med spørsmål og ønsker til fagsjefen, som vil delegere disse videre til sentralstyrets administrasjon som vil jobbe for å imøtekomme disse. Bl. a ønsker et medlem en skriveplass et bestemt sted, kan Concerned Students bistå med å inngå en avtale om dette overfor den aktuelle aktøren.

Vi har ikke fagsjefer overfor alle fagretninger enda, men arbeider hardt med å få dette på plass. Er du imidlertid interessert i en fagsjef-rolle eller har spørsmål ta gjerne kontakt her; Sekretar2@concernedstudents.no

Lukk meny