concerned students

Om oss

Concerned Students er et nettverk og en organisasjon for studenter fra alle fagområder som har en faglig interesse for klima og miljø. Organisasjonen er myntet på studenter som søker å vite mer om hvordan deres fagfelt er relevant i relasjon til klimautfordringene, vil lære mer fra andre fagdisipliner, og søker å utforske muligheter for seg selv og bidra med sin fagkunnskap og engasjement. Fellesnevneren for oss alle er en faglig interesse og nysgjerrighet rettet mot klima og miljø, og en søken etter et nettverk hvor vi kan møte andre personer med samme interesser og ambisjoner.  
Concerned Students Norway legger FNs klimapanels hovedkonklusjoner til grunn for vårt arbeid, og er videre partipolitisk uavhengige.
VÅRE KJERNEVERDIER
Organisasjonen bygger på følgende kjerneverdier: tverrfaglighet, fagkunnskap, engasjement og arbeidsliv. Det betyr at  vi innehar og fremmer det synspunkt at fagkunnskap, tverrfaglig kunnskapsutveksling og samarbeid er nødvendig for å få til en bærekraftig omstilling av samfunnet. I tillegg fremmer vi det synspunkt at alle kan bidra i denne prosessen. 
Som studentorganisasjon er vårt fokus rettet mot den enkelte student, og vi arbeider nærmere mot å tilrettelegge for at studenters fagkunnskap skal få komme til nytte, og følgelig  bidra med sin kunnskap og engasjement i tilknytning til klima- og miljøspørsmål. Som utgangspunkt for de ulike ordningene vi har arbeidet frem, har derfor ideen om å verdsette hver enkelt students fagkunnskap og engasjement vært bærende. For at studentene skal få utvikle seg faglig, i tillegg til å bidra med kunnskapsutveksling og samarbeid mot en bærekraftig omstilling, har vi tenkt at det er essensielt å inkludere dyktige fagpersoner og arbeidslivets potensielle kunnskapsbehov i prosessen. Ved å inkludere og validere andre aktører, har Concerned Students som ambisjon, å ikke bare fungere som en arena for faglig utvikling for studentene, men også være en mekanisme som bidrar til en bærekraftig omstilling av samfunnet. 
HISTORIE
Organisasjonen startet opp i 2013 og drev primært med å arrangere ulike offentlige arrangementer, og da særlig årskonferansen vår, Concerned Students Day. Målet med konferansen var å bidra med ny innsikt og kunnskapsheving i det offentlige ordskiftet. Dette driver vi fremdeles med, og samarbeider med lokallagene våre for å få frem ny faglig innsikt fra flere ulike fagdisipliner. I 2017 startet vi også arbeidet  med en ny organisasjonstruktur hvor målet er å i større grad kunne bety noe for den enkelte student og samfunnet. Dette arbeidet har blant annet ledet frem til en rekke spennende ordninger som vi kan tilby våre medlemmer.
VÅRE ORDNINGER
For det første, har vi opprettet faggrupper slik at den enkelte student kan møte likesinnede innenfor samme fagfelt og som deler de samme faglige interessene. Vi tror at slike faggrupper både vil kunne fremme kunnskapsdeling og refleksjon mellom medlemmene, men også gi nye vennskap og et faglig nettverk. Faggruppene er dessuten også tenkt til å gi en pekepinn på hva som er mulig å studere og forske på innenfor ulike fagområder. Vi besluttet derfor at faggruppene skulle ledes av en fagsjef som har et særlig ansvar for å følge med på den siste utviklingen innenfor det aktuelle fagfeltet og som gjennom videreformidling, tilfører gruppen nye perspektiver.  
For å i større grad kunne få til kunnskapsutveksling og samarbeid mot en bærekraftig omstilling av samfunnet, har vi også opprettet en mentorordning, samt startet arbeidet med traineeavtaler og tverrfaglige prosjektarbeid. Mentorene er personer i arbeidslivet med spesialkunnskap innenfor ulike områder knyttet til klima og miljø. Mentorene fungerer som en faglig støtte og hjelp for den enkelte student. Mentorordningen bunnet i en tanke om at det finnes mange kunnskapsrike personer som kan gi verdifull innsikt til klimautfordringene, og som kan finne det meningsfylt å bidra med sin kunnskap utover eget arbeid. Traineeordningen og de tverrfaglige prosjektene er våre nyeste satsinger, og har som formål å gi studentene muligheter til å tilføye arbeidslivet nye perspektiver på klima og miljø. I tillegg håper vi at studentene kan få relevant CV-fyll og oppnå læring gjennom å dele faglig innsikt med hverandre. Vi tror at nøkkelen til dette er samarbeid på tvers av ulike fagfelt. Vi håper at disse ordningene, som retter seg mot både studenter og arbeidslivet, vil være attraktive og fungere etter intensjonen. Nye ideer utvikles stadig og ordningene våre forbedres forløpende. Vi håper dermed at vi blir en interessant organisasjon å være med i og samarbeide med i tiden fremover